با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClusterCommandEvent

public class ClusterCommandEvent
extends Object implements IClusterEvent

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent


یک کلاس برای قرار دادن رویدادهای فرمان خوشه ای برای بارگذاری.

خلاصه

کلاسهای تو در تو

class ClusterCommandEvent.Builder

enum ClusterCommandEvent.Type

ثابت ها

int MAX_DATA_STRING_SIZE

زمینه های

public static final String DATA_KEY_ERROR

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

public static final String DATA_KEY_ERROR_STATUS

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

public static final String DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

public static final String DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

public static final String DATA_KEY_SUMMARY

public static final String DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

روشهای عمومی

static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ()

ایجاد پایگاه Builder .

static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ( ClusterCommand command)

ایجاد پایگاه Builder برای داده ClusterCommand .

String getAttemptId ()
String getCommandTaskId ()
getData ()
getDeviceSerials ()
String getHostName ()
InvocationStatus getInvocationStatus ()
long getTimestamp ()
ClusterCommandEvent.Type getType ()
JSONObject toJSON ()

String toString ()

ثابت ها

MAX_DATA_STRING_SIZE

public static final int MAX_DATA_STRING_SIZE

ارزش ثابت: 4095 (0x00000fff)

زمینه های

DATA_KEY_ERROR

public static final String DATA_KEY_ERROR

DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

DATA_KEY_ERROR_STATUS

public static final String DATA_KEY_ERROR_STATUS

DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

public static final String DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

public static final String DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

DATA_KEY_SUMMARY

public static final String DATA_KEY_SUMMARY

DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

روشهای عمومی

createEventBuilder

public static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ()

ایجاد پایگاه Builder .

برمی گردد
ClusterCommandEvent.Builder Builder .

createEventBuilder

public static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder (ClusterCommand command)

ایجاد پایگاه Builder برای داده ClusterCommand .

مولفه های
command ClusterCommand

برمی گردد
ClusterCommandEvent.Builder Builder .

getAttemptId

public String getAttemptId ()

برمی گردد
String

getCommandTaskId

public String getCommandTaskId ()

برمی گردد
String

getData

public  getData ()

برمی گردد

getDeviceSerials

public  getDeviceSerials ()

برمی گردد

getHostName

public String getHostName ()

برمی گردد
String

getInvocationStatus

public InvocationStatus getInvocationStatus ()

برمی گردد
InvocationStatus

getTimestamp

public long getTimestamp ()

برمی گردد
long

getType

public ClusterCommandEvent.Type getType ()

برمی گردد
ClusterCommandEvent.Type

toJSON

public JSONObject toJSON ()

برمی گردد
JSONObject

پرتاب می کند
JSONException

toString

public String toString ()

برمی گردد
String