ClusterCommandScheduler

public class ClusterCommandScheduler
extends CommandScheduler

java.lang.object
com.android.tradefed.command.CommandScheduler
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler


یک ICommandScheduler برای پشتیبانی از TFC (Tradefed Cluster). این زمان‌بند دستورات را از صف فرمان TFC اجرا می‌کند و رویدادهای فراخوانی را در صف فرمان-رویداد TFC آپلود می‌کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

ClusterCommandScheduler ()

روش های عمومی

void shutdown ()

void shutdownHard ()

سعی کنید به اجبار زمانبندی فرمان را خاموش کنید.

void start ()

زمان‌بندی را از جمله راه‌اندازی لاگ، init DeviceManager و غیره شروع می‌کند

روش های محافظت شده

boolean dryRunCommand (ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, String[] args)

تعیین می کند که آیا یک دستور داده شده یک اجرا خشک است یا خیر.

void processReadyCommands ( IDeviceManager manager)

سازندگان عمومی

ClusterCommandScheduler

public ClusterCommandScheduler ()

روش های عمومی

خاموش شدن

public void shutdown ()

shutdownHard

public void shutdownHard ()

سعی کنید به اجبار زمانبندی فرمان را خاموش کنید. مانند shutdownHard (درست است).

شروع کنید

public void start ()

زمان‌بندی را از جمله راه‌اندازی لاگ، init DeviceManager و غیره شروع می‌کند

روش های محافظت شده

dryRunCommand

protected boolean dryRunCommand (ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, 
                String[] args)

تعیین می کند که آیا یک دستور داده شده یک اجرا خشک است یا خیر. اگر دستور خشک است، آن را تأیید کنید. اگر مشکلی در تنظیمات وجود داشته باشد، یک ConfigurationException ایجاد می کند.

مولفه های
handler ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler : ERROR(InvocationEventHandler/com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler InvocationEventHandler) برای گزارش رویدادها برای اعتبارسنجی اجرای خشک.

args String : فرمان اعتبارسنجی.

برمی گرداند
boolean درست است اگر دستور یک اجرا خشک باشد، در غیر این صورت نادرست است.

پرتاب می کند
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

processReadyCommands

protected void processReadyCommands (IDeviceManager manager)

مولفه های
manager IDeviceManager