ClusterCommandScheduler

public class ClusterCommandScheduler
extends CommandScheduler

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandScheduler
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler


Một ICommandScheduler để hỗ trợ TFC (Tradefed Cluster). Bộ lập lịch trình này chạy các lệnh từ hàng đợi lệnh TFC và tải các sự kiện gọi lên hàng đợi sự kiện lệnh TFC.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ClusterCommandScheduler ()

Phương thức công khai

void shutdown ()

void shutdownHard ()

Cố gắng tắt mạnh bộ lập lịch lệnh.

void start ()

Khởi động bộ lập lịch bao gồm thiết lập ghi nhật ký, init của DeviceManager , v.v.

phương pháp được bảo vệ

boolean dryRunCommand (ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, String[] args)

Xác định xem một lệnh đã cho có phải là chạy khô hay không.

void processReadyCommands ( IDeviceManager manager)

nhà thầu công cộng

ClusterCommandScheduler

public ClusterCommandScheduler ()

Phương thức công khai

tắt

public void shutdown ()

tắt máyCứng

public void shutdownHard ()

Cố gắng tắt mạnh bộ lập lịch lệnh. Tương tự như shutdownHard(true).

bắt đầu

public void start ()

Khởi động bộ lập lịch bao gồm thiết lập ghi nhật ký, init của DeviceManager , v.v.

phương pháp được bảo vệ

khôRunCommand

protected boolean dryRunCommand (ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler handler, 
                String[] args)

Xác định xem một lệnh đã cho có phải là chạy khô hay không. Nếu lệnh chạy khô, hãy xác thực nó. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về cấu hình, nó sẽ đưa ra một Ngoại lệ Cấu hình.

Thông số
handler ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler : ERROR(InvocationEventHandler/com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandScheduler.InvocationEventHandler InvocationEventHandler) để báo cáo các sự kiện để xác thực chạy khô.

args String : lệnh để xác thực.

trả lại
boolean đúng nếu lệnh đang chạy khô, ngược lại là sai.

ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

processReadyLệnh

protected void processReadyCommands (IDeviceManager manager)

Thông số
manager IDeviceManager