با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClusterDeviceInfo.Builder

public static class ClusterDeviceInfo.Builder
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo.Builder


خلاصه

سازندگان عمومی

Builder ()

روش های عمومی

ClusterDeviceInfo.Builder addExtraInfo ( extraInfo) addExtraInfo ( extraInfo)
ClusterDeviceInfo build ()
ClusterDeviceInfo.Builder setDeviceDescriptor ( DeviceDescriptor deviceDescriptor)
ClusterDeviceInfo.Builder setGroupName (String groupName)
ClusterDeviceInfo.Builder setRunTarget (String runTarget)

سازندگان عمومی

سازنده

public Builder ()

روش های عمومی

افزودن اطلاعات اضافی

public ClusterDeviceInfo.Builder addExtraInfo ( extraInfo)

مولفه های
extraInfo

برمی گرداند
ClusterDeviceInfo.Builder

ساختن

public ClusterDeviceInfo build ()

برمی گرداند
ClusterDeviceInfo

setDeviceDescriptor

public ClusterDeviceInfo.Builder setDeviceDescriptor (DeviceDescriptor deviceDescriptor)

مولفه های
deviceDescriptor DeviceDescriptor

برمی گرداند
ClusterDeviceInfo.Builder

setGroupName

public ClusterDeviceInfo.Builder setGroupName (String groupName)

مولفه های
groupName String

برمی گرداند
ClusterDeviceInfo.Builder

setRunTarget

public ClusterDeviceInfo.Builder setRunTarget (String runTarget)

مولفه های
runTarget String

برمی گرداند
ClusterDeviceInfo.Builder