با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClusterHostEvent

public class ClusterHostEvent
extends Object implements IClusterEvent

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent


یک کلاس برای قرار دادن رویدادهای میزبان خوشه ای برای بارگذاری.

خلاصه

کلاسهای تو در تو

class ClusterHostEvent.Builder

enum ClusterHostEvent.HostEventType

فهرست انواع رویدادهای میزبان.

زمینه های

public static final String EVENT_QUEUE

public static final String HOST_IP_KEY

public static final String LABEL_KEY

public static final String TEST_HARNESS_START_TIME_KEY

public static final String TRADEFED

روشهای عمومی

String getClusterId ()
getData ()
getDeviceInfos ()
String getHostName ()
CommandScheduler.HostState getHostState ()
String getLabName ()
getNextClusterIds ()
String getTestHarness ()
String getTestHarnessVersion ()
String getTfVersion ()
long getTimestamp ()
ClusterHostEvent.HostEventType getType ()
JSONObject toJSON ()

زمینه های

EVENT_QUEUE

public static final String EVENT_QUEUE

HOST_IP_KEY

public static final String HOST_IP_KEY

LABEL_KEY

public static final String LABEL_KEY

TEST_HARNESS_START_TIME_KEY

public static final String TEST_HARNESS_START_TIME_KEY

بازرگانی

public static final String TRADEFED

روشهای عمومی

getClusterId

public String getClusterId ()

برمی گردد
String

getData

public  getData ()

برمی گردد

getDeviceInfos

public  getDeviceInfos ()

برمی گردد

getHostName

public String getHostName ()

برمی گردد
String

getHostState

public CommandScheduler.HostState getHostState ()

برمی گردد
CommandScheduler.HostState

getLabName

public String getLabName ()

برمی گردد
String

getNextClusterIds

public  getNextClusterIds ()

برمی گردد

getTestHarness

public String getTestHarness ()

برمی گردد
String

getTestHarnessVersion

public String getTestHarnessVersion ()

برمی گردد
String

getTfVersion

public String getTfVersion ()

برمی گردد
String

getTimestamp

public long getTimestamp ()

برمی گردد
long

getType

public ClusterHostEvent.HostEventType getType ()

برمی گردد
ClusterHostEvent.HostEventType

toJSON

public JSONObject toJSON ()

برمی گردد
JSONObject

پرتاب می کند
JSONException