Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestResourceDownloader

public class TestResourceDownloader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


Một lớp để tải xuống các tệp tài nguyên thử nghiệm từ hệ thống tệp / GCS / HTTP.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

TestResourceDownloader ()

Phương pháp công khai

void download (String urlString, File dest)

Các nhà xây dựng công cộng

TestResourceDownloader

public TestResourceDownloader ()

Phương pháp công khai

Tải xuống

public void download (String urlString, 
                File dest)

Thông số
urlString String

dest File