با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

CommandRunner.ExitCode

public static final enum CommandRunner.ExitCode
extends Enum<CommandRunner.ExitCode>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.command.CommandRunner.ExitCode>
     ↳ com.android.tradefed.command.CommandRunner.ExitCode


Error codes that are possible to exit with.

Summary

Enum values

CommandRunner.ExitCode  CONFIG_EXCEPTION

 

CommandRunner.ExitCode  DEVICE_UNAVAILABLE

 

CommandRunner.ExitCode  DEVICE_UNRESPONSIVE

 

CommandRunner.ExitCode  FATAL_HOST_ERROR

 

CommandRunner.ExitCode  NO_BUILD

 

CommandRunner.ExitCode  NO_DEVICE_ALLOCATED

 

CommandRunner.ExitCode  NO_ERROR

 

CommandRunner.ExitCode  THROWABLE_EXCEPTION

 

CommandRunner.ExitCode  WRONG_JAVA_VERSION

 

Public methods

int getCodeValue()
static CommandRunner.ExitCode valueOf(String name)
static final ExitCode[] values()

Enum values

CONFIG_EXCEPTION

public static final CommandRunner.ExitCode CONFIG_EXCEPTION

DEVICE_UNAVAILABLE

public static final CommandRunner.ExitCode DEVICE_UNAVAILABLE

DEVICE_UNRESPONSIVE

public static final CommandRunner.ExitCode DEVICE_UNRESPONSIVE

FATAL_HOST_ERROR

public static final CommandRunner.ExitCode FATAL_HOST_ERROR

NO_BUILD

public static final CommandRunner.ExitCode NO_BUILD

NO_DEVICE_ALLOCATED

public static final CommandRunner.ExitCode NO_DEVICE_ALLOCATED

NO_ERROR

public static final CommandRunner.ExitCode NO_ERROR

THROWABLE_EXCEPTION

public static final CommandRunner.ExitCode THROWABLE_EXCEPTION

WRONG_JAVA_VERSION

public static final CommandRunner.ExitCode WRONG_JAVA_VERSION

Public methods

getCodeValue

public int getCodeValue ()

Returns
int

valueOf

public static CommandRunner.ExitCode valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
CommandRunner.ExitCode

values

public static final ExitCode[] values ()

Returns
ExitCode[]