ConsoleReaderOutputStream

public class ConsoleReaderOutputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.console.ConsoleReaderOutputStream


Một OutputStream có thể được sử dụng để làm cho System.out.print() hoạt động tốt với LineReader chưa hoàn thành của người dùng.

Trong các bài kiểm tra hiệu suất tầm thường, lớp này không có tác động hiệu suất có thể đo lường được.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ConsoleReaderOutputStream (LineReader reader)

Phương pháp công khai

LineReader getConsoleReader ()

Lấy phiên bản LineReader mà chúng tôi đang sử dụng nội bộ

void write (byte[] b, int off, int len)

void write (int b)

Nhà thầu xây dựng công cộng

ConsoleReaderOutputStream

public ConsoleReaderOutputStream (LineReader reader)

Thông số
reader LineReader

Phương pháp công khai

getConsoleReader

public LineReader getConsoleReader ()

Lấy phiên bản LineReader mà chúng tôi đang sử dụng nội bộ

Trả lại
LineReader

viết

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Thông số
b byte

off int

len int

viết

public void write (int b)

Thông số
b int