Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ConfigurationDef.ConfigObjectDef

public static class ConfigurationDef.ConfigObjectDef
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationDef.ConfigObjectDef


Đối tượng lưu giữ thông tin cho className và số lần xuất hiện của nó (ví dụ: nếu một cấu hình có cùng một đối tượng hai lần, thì đối tượng đầu tiên sẽ có số lần xuất hiện đầu tiên).