کارخانه RetryConfiguration

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


کارخانه ای که مجدداً یک دستور را کنترل می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

RetryConfigurationFactory ()

روشهای عمومی

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

یک پیکربندی مجدد را از دونده مجدد ایجاد کنید.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

نمونه Singleton IConfigurationFactory .

سازندگان عمومی

کارخانه RetryConfiguration

public RetryConfigurationFactory ()

روشهای عمومی

پیکربندی createRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

یک پیکربندی مجدد را از دونده مجدد ایجاد کنید.

مولفه های
retryConfig IConfiguration

برمی گردد
IConfiguration

پرتاب می کند
ConfigurationException

getInstance

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

نمونه Singleton IConfigurationFactory .

برمی گردد
RetryConfigurationFactory