با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

GlobalFilterGetter

public class GlobalFilterGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GlobalFilterGetter


پیاده سازی سرویس که فیلترهای یک فراخوانی معین را برمی گرداند.

خلاصه

زمینه های

public static final String GLOBAL_FILTER_GETTER

سازندگان عمومی

GlobalFilterGetter ()

روشهای عمومی

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

بازده FeatureResponse بر اساس درخواست.

String getName ()

نام ویژگی.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

تزریق IConfiguration استفاده شده است.

زمینه های

GLOBAL_FILTER_GETTER

public static final String GLOBAL_FILTER_GETTER

سازندگان عمومی

GlobalFilterGetter

public GlobalFilterGetter ()

روشهای عمومی

اجرا کردن

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

بازده FeatureResponse بر اساس درخواست.

مولفه های
request FeatureRequest

برمی گردد
FeatureResponse

getName

public String getName ()

نام ویژگی. باید مطابقت FeatureRequest#getName() .

برمی گردد
String

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

تزریق IConfiguration استفاده شده است.

مولفه های
configuration IConfiguration