IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


رابط کاربری ساده برای نشان شی که می پذیرد IConfiguration .

تست و یا دیگر اشیاء پیکربندی باید این رابط پیاده سازی در صورتی که نیاز به دسترسی به یک IConfiguration آنها در گنجانده شده است.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

تزریق IConfiguration استفاده شده است.

روشهای عمومی

setConfiguration

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

تزریق IConfiguration استفاده شده است.

مولفه های
configuration IConfiguration