با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ICconfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


رابط ساده برای نمایش شیئی که یک IConfiguration را می پذیرد.

تست ها یا سایر اشیاء پیکربندی باید این رابط را پیاده سازی کنند اگر نیاز به دسترسی به IConfiguration دارند که در آن گنجانده شده است.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration در حال استفاده را تزریق می کند.

روش های عمومی

پیکربندی set

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration در حال استفاده را تزریق می کند.

مولفه های
configuration IConfiguration

،

ICconfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


رابط ساده برای نمایش شیئی که پیکربندی IC را می IConfiguration .

اگر آزمایش‌ها یا سایر اشیاء پیکربندی باید این رابط را پیاده‌سازی کنند اگر به IConfiguration که در آن گنجانده شده است دسترسی داشته باشند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration در حال استفاده را تزریق می کند.

روش های عمومی

پیکربندی set

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration در حال استفاده را تزریق می کند.

مولفه های
configuration IConfiguration