با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

OptionFetcher

public class OptionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


برای دریافت گزینه های آزمایش از فرایند والدین کمک کنید.

خلاصه

سازندگان عمومی

OptionFetcher ()

روشهای عمومی

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

اگر مطابق با مقادیر والدین است ، برخی از گزینه های فرزند را در صورت فرعی بودن آن پر کنید.

سازندگان عمومی

OptionFetcher

public OptionFetcher ()

روشهای عمومی

بستن

public void close ()

fetchParentOptions

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

اگر مطابق با مقادیر والدین است ، برخی از گزینه های فرزند را در صورت فرعی بودن آن پر کنید.

مولفه های
config IConfiguration