گزارشگران خودکار

public class AutomatedReporters
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.AutomatedReporters


طبقه ای که نگاشت را از گزارشگران خودکار Tradefed تعریف می کند.

TODO: نحوه افشای فهرست اتوماسیون پشتیبانی شده را رسمی کنید.

خلاصه

زمینه های

public static final String PROTO_REPORTING_FILE

public static final String PROTO_REPORTING_PORT

public static final ImmutableSet<String> REPORTER_MAPPING

سازندگان عمومی

AutomatedReporters ()

روشهای عمومی

void applyAutomatedReporters ( IConfiguration configuration)

شنوندگان را بر اساس محیط کامل کنید.

روشهای حفاظت شده

String getEnv (String key)

زمینه های

PROTO_REPORTING_FILE

public static final String PROTO_REPORTING_FILE

PROTO_REPORTING_PORT

public static final String PROTO_REPORTING_PORT

REPORTER_MAPPING

public static final ImmutableSet<String> REPORTER_MAPPING

سازندگان عمومی

گزارشگران خودکار

public AutomatedReporters ()

روشهای عمومی

applyAutomatedReporters

public void applyAutomatedReporters (IConfiguration configuration)

شنوندگان را بر اساس محیط کامل کنید.

مولفه های
configuration IConfiguration : پیکربندی به کامل

روشهای حفاظت شده

getEnv

protected String getEnv (String key)

مولفه های
key String

برمی گردد
String