پیکربندی پروکسی

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


شی Obی که به شما امکان می دهد به یک پیکربندی از راه دور اشاره کنید.

خلاصه

زمینه های

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

سازندگان عمومی

ProxyConfiguration ()

روشهای عمومی

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

پیکربندی پروکسی فعلی را برای استفاده برمی گرداند.

boolean isProxySet ()

آیا مقدار پیکربندی پروکسی تنظیم شده باشد یا نه.

زمینه های

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

سازندگان عمومی

پیکربندی پروکسی

public ProxyConfiguration ()

روشهای عمومی

clearCommandline

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

مولفه های
originalCommand String

برمی گردد
String[]

پرتاب می کند
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

پیکربندی پروکسی فعلی را برای استفاده برمی گرداند.

برمی گردد
File

isProxySet است

public boolean isProxySet ()

آیا مقدار پیکربندی پروکسی تنظیم شده است یا خیر.

برمی گردد
boolean