با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


کمک کننده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات دونده آزمایش از پیکربندی تجارت YAML.

خلاصه

سازندگان عمومی

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

روشهای عمومی

getClassesAndOptions ()

سازندگان عمومی

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

مولفه های
objList

روشهای عمومی

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

برمی گردد