PinNhiệt độ

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTem Nhiệt độ


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BatteryTemperature ()

Phương pháp công khai

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Lấy nhiệt độ pin của thiết bị, tính bằng độ C.

Nhà thầu xây dựng công cộng

PinNhiệt độ

public BatteryTemperature ()

Phương pháp công khai

lấy nhiệt độ pin

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Lấy nhiệt độ pin của thiết bị, tính bằng độ C.

VIỆC CẦN LÀM: Triển khai dưới dạng ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

Thông số
device IDevice

Trả lại
Integer Nhiệt độ của thiết bị, tính bằng độ C. Nếu không có, giá trị trả về là 0.