جمع آوری خروجی گیرنده

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.object
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


یک IShellOutputReceiver که کل خروجی پوسته را در یک String جمع می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

CollectingOutputReceiver ()

روش های عمومی

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

مجموعه خروجی را لغو کنید

void clearBuffer ()

محتوای بافر را پاک کنید.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

سازندگان عمومی

جمع آوری خروجی گیرنده

public CollectingOutputReceiver ()

روش های عمومی

addOutput

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

مولفه های
data byte

offset int

length int

لغو

public void cancel ()

مجموعه خروجی را لغو کنید

clearBuffer

public void clearBuffer ()

محتوای بافر را پاک کنید.

فلاش

public void flush ()

دریافت خروجی

public String getOutput ()

برمی گرداند
String

لغو شده است

public boolean isCancelled ()

برمی گرداند
boolean