با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

CollectingOutputReceiver

public class CollectingOutputReceiver
implements IShellOutputReceiver extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


یک IShellOutputReceiver که کل خروجی پوسته را در یکString .

خلاصه

سازندگان عمومی

CollectingOutputReceiver ()

روشهای عمومی

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

مجموعه خروجی را لغو کنید

void clearBuffer ()

محتوای بافر را پاک کنید.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

سازندگان عمومی

CollectingOutputReceiver

public CollectingOutputReceiver ()

روشهای عمومی

خروجی را اضافه کنید

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

مولفه های
data byte

offset int

length int

لغو کردن

public void cancel ()

مجموعه خروجی را لغو کنید

ClearBuffer

public void clearBuffer ()

محتوای بافر را پاک کنید.

گرگرفتگی

public void flush ()

getOutput

public String getOutput ()

برمی گردد
String

لغو شده است

public boolean isCancelled ()

برمی گردد
boolean