دستگاه

public class DeviceProperties
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.DeviceProperties


تعاریف ثابت مشترک برای نام ویژگی های جانبی دستگاه

خلاصه

زمینه های

public static final String BOARD

نام خاصیت برای صفحه دستگاه

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

نام خاصیت برای تاریخچه دلیل راه اندازی دستگاه

public static final String BRAND

نام ملک برای نام تجاری دستگاه

public static final String BUILD_ALIAS

نام ملک برای نام مستعار نام ساخت

public static final String BUILD_CODENAME

نام خاصیت برای نام رمز ساخت دستگاه.

public static final String BUILD_FLAVOR

نام خاصیت برای عطر و طعم ساخت دستگاه

public static final String BUILD_HEADLESS

نام خاصیت برای بی سر بودن یا نبودن دستگاه

public static final String BUILD_ID

نام ملک برای شناسه ساخت دستگاه

public static final String BUILD_TAGS

نام خاصیت برای برچسب های ساخت دستگاه

public static final String BUILD_TYPE

نام ملک برای نوع ساخت

public static final String FIRST_API_LEVEL

نام خاصیت نسخه SDK که ابتدا در دستگاه ارسال می شود.

public static final String HARDWARE

نام خاصیت برای سخت افزار دستگاه

public static final String PRODUCT

نام خاصیت برای نام محصول دستگاه

public static final String RELEASE_VERSION

نام خاصیت نسخه انتشار دستگاه ، به عنوان مثال نسخه 9 برای Android Pie

public static final String SDK_VERSION

نام مناسب برای نشان دادن نسخه SDK

public static final String VARIANT

نام مناسب برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo vs dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

نام خاصیت قدیمی برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo vs dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

نام ویژگی Legacy O-MR1 برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo vs dev)

سازندگان عمومی

DeviceProperties ()

زمینه های

تابلو

public static final String BOARD

نام خاصیت برای صفحه دستگاه

BOOT_REASON_HISTORY

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

نام خاصیت برای تاریخچه دلیل راه اندازی دستگاه

نام تجاری

public static final String BRAND

نام ملک برای نام تجاری دستگاه

BUILD_ALIAS

public static final String BUILD_ALIAS

نام ملک برای نام مستعار نام ساخت

BUILD_CODENAME

public static final String BUILD_CODENAME

نام خاصیت برای نام رمز ساخت دستگاه. مثال: Q

BUILD_FLAVOR

public static final String BUILD_FLAVOR

نام خاصیت برای عطر و طعم ساخت دستگاه

BUILD_HEADLESS

public static final String BUILD_HEADLESS

نام خاصیت برای بی سر بودن یا نبودن دستگاه

BUILD_ID

public static final String BUILD_ID

نام ملک برای شناسه ساخت دستگاه

BUILD_TAGS

public static final String BUILD_TAGS

نام خاصیت برای برچسب های ساخت دستگاه

BUILD_TYPE

public static final String BUILD_TYPE

نام ملک برای نوع ساخت

FIRST_API_LEVEL

public static final String FIRST_API_LEVEL

نام خاصیت نسخه SDK که در ابتدا روی دستگاه ارسال شده است.

سخت افزار

public static final String HARDWARE

نام خاصیت برای سخت افزار دستگاه

تولید - محصول

public static final String PRODUCT

نام خاصیت برای نام محصول دستگاه

RELEASE_VERSION

public static final String RELEASE_VERSION

نام خاصیت نسخه انتشار دستگاه ، به عنوان مثال نسخه 9 برای Android Pie

SDK_VERSION

public static final String SDK_VERSION

نام مناسب برای نشان دادن نسخه SDK

گونه

public static final String VARIANT

نام مناسب برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo vs dev)

VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

نام خاصیت قدیمی برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo vs dev)

VARIANT_LEGACY_O_MR1

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

نام ویژگی Legacy O-MR1 برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo vs dev)

سازندگان عمومی

دستگاه

public DeviceProperties ()