با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


شنونده برای تغییر وضعیت fastboot.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract void stateUpdated ()

وقتی حالت fastboot برای همه دستگاه ها به روز شده است ، تماس بگیرید.

روشهای عمومی

به روز شده

public abstract void stateUpdated ()

وقتی حالت fastboot برای همه دستگاه ها به روز شده است ، تماس بگیرید.