IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


یک کلاس شبیه Runnable که باید دستگاه های شناخته شده و حالت های آنها را برگرداند. این کلاس به IDeviceMonitor اجازه می دهد تا اطلاعات مربوط به دستگاه را از قسمت IDeviceMonitor خود دریافت کند ، بنابراین باید از بن بست هایی که ممکن است هنگام لیست کردن دستگاه ها رخ دهد جلوگیری کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

DeviceLister ()

روشهای عمومی

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

سازندگان عمومی

DeviceLister

public DeviceLister ()

روشهای عمومی

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

مولفه های
serial String

برمی گردد
DeviceDescriptor

لیست دستگاهها

public abstract  listDevices ()

برمی گردد