گیرنده ILogcat

public interface ILogcatReceiver

com.android.tradefed.device.ILogcatReceiver


کلاسی که خروجی logcat دستگاه را به عنوان InputStreamSource فراهم می کند.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract void clear ()
default InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, int offset)

بافر logcat فعلی را با توجه به جبران برمی گرداند.

abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)
abstract InputStreamSource getLogcatData ()
abstract void start ()
abstract void stop ()

روشهای عمومی

روشن

public abstract void clear ()

getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, 
                int offset)

بافر logcat فعلی را با توجه به جبران برمی گرداند.

مولفه های
maxBytes int : حداکثر اندازه بافر برگشتی

offset int : جبران بافر کامل.

برمی گردد
InputStreamSource بافر logcat از ابتدا شروع می شود.

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)

مولفه های
maxBytes int

برمی گردد
InputStreamSource

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData ()

برمی گردد
InputStreamSource

شروع کنید

public abstract void start ()

متوقف کردن

public abstract void stop ()