Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IManagedTestDevice.DeviceEventResponse

public static class IManagedTestDevice.DeviceEventResponse
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IManagedTestDevice.DeviceEventResponse


IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) chứa phản hồi cho lệnh IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)