Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

IManagedTestDevice.DeviceEventResponse

public static class IManagedTestDevice.DeviceEventResponse
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IManagedTestDevice.DeviceEventResponse


IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) chứa phản hồi cho lệnh IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)