Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

ITestDevice.MountPointInfo

public static class ITestDevice.MountPointInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.MountPointInfo


Một lớp cấu trúc đơn giản để lưu trữ thông tin về một điểm gắn kết duy nhất

Tóm lược

Lĩnh vực

public String filesystem

public String mountpoint

public options

public String type

Công cụ xây dựng

ITestDevice.MountPointInfo ()

Hàm tạo đơn giản

ITestDevice.MountPointInfo (String filesystem, String mountpoint, String type, options) ITestDevice.MountPointInfo (String filesystem, String mountpoint, String type, options)

Hàm tạo thuận tiện để thiết lập tất cả các thành viên

Phương pháp công khai

static splitMountOptions (String options)
String toString ()

Lĩnh vực

hệ thống tập tin

public String filesystem

điểm gắn kết

public String mountpoint

tùy chọn

public options

kiểu

public String type

Công cụ xây dựng

ITestDevice.MountPointInfo

public ITestDevice.MountPointInfo ()

Hàm tạo đơn giản

ITestDevice.MountPointInfo

public ITestDevice.MountPointInfo (String filesystem, 
        String mountpoint, 
        String type, 
         options)

Hàm tạo thuận tiện để thiết lập tất cả các thành viên

Thông số
filesystem String

mountpoint String

type String

options

Phương pháp công khai

splitMountOptions

public static splitMountOptions (String options)

Thông số
options String

Lợi nhuận

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String