با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

NativeDevice.RebootDeviceAction

protected class NativeDevice.RebootDeviceAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootDeviceAction


DeviceAction برای راه اندازی مجدد سیستم یک دستگاه.

خلاصه

روشهای عمومی

boolean isFastbootOrBootloader ()
boolean run ()

روشهای عمومی

isFastbootOrBootloader است

public boolean isFastbootOrBootloader ()

برمی گردد
boolean

اجرا کن

public boolean run ()

برمی گردد
boolean

پرتاب می کند
AdbCommandRejectedException
TimeoutException