Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

PackageInfo

public class PackageInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.PackageInfo


Vùng chứa thông tin gói của ứng dụng được phân tích cú pháp từ thiết bị.

Tóm lược

Phương pháp công khai

String getPackageName ()

Trả về tên gói của ứng dụng.

String getVersionName ()

Trả về tên phiên bản của ứng dụng.

boolean isSystemApp ()

Trả về true nếu đây là ứng dụng hệ thống.

boolean isUpdatedSystemApp ()

Trả về true nếu đây là ứng dụng hệ thống đã được cập nhật.

Phương pháp công khai

getPackageName

public String getPackageName ()

Trả về tên gói của ứng dụng.

Lợi nhuận
String

getVersionName

public String getVersionName ()

Trả về tên phiên bản của ứng dụng. Lưu ý: điều này sẽ trả về null nếu không tìm thấy thuộc tính 'versionName', chẳng hạn như trên các thiết bị Froyo.

Lợi nhuận
String

isSystemApp

public boolean isSystemApp ()

Trả về true nếu đây là ứng dụng hệ thống.

Lợi nhuận
boolean

isUpdatedSystemApp

public boolean isUpdatedSystemApp ()

Trả về true nếu đây là ứng dụng hệ thống đã được cập nhật.

Lợi nhuận
boolean