UserInfo.UserType

public static final enum UserInfo.UserType
extends Enum< UserInfo.UserType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.UserInfo.UserType >
com.android.tradefed.device.UserInfo.UserType


Các biến thể được hỗ trợ của loại người dùng trong API bên ngoài.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

UserInfo.UserType CLONE_PROFILE

nhân bản hồ sơ người dùng

UserInfo.UserType CURRENT

người dùng tiền cảnh hiện tại của thiết bị

UserInfo.UserType GUEST

Tài khoản khách.

UserInfo.UserType MAIN

người dùng được gắn cờ là người dùng chính trên thiết bị; trên người dùng chính không phải hsum = người dùng hệ thống = người dùng 0 trên người dùng chính hsum = người dùng đầu tiên.

UserInfo.UserType MANAGED_PROFILE

người dùng hồ sơ được quản lý, ví dụ như hồ sơ công việc.

UserInfo.UserType PRIMARY

người dùng được gắn cờ là chính trên thiết bị; thường xuyên nhất chính = người dùng hệ thống = người dùng 0

UserInfo.UserType SECONDARY

người dùng phụ, tức là

UserInfo.UserType SYSTEM

người dùng hệ thống = người dùng 0

Phương thức công khai

boolean isCloneProfile ()
boolean isCurrent ()
boolean isGuest ()
boolean isMain ()
boolean isManagedProfile ()
boolean isPrimary ()
boolean isProfile ()

Trả về xem phiên bản này có thuộc loại cấu hình hay không.

boolean isSecondary ()
boolean isSystem ()
static UserInfo.UserType valueOf (String name)
static final UserType[] values ()

giá trị liệt kê

CLONE_PROFILE

public static final UserInfo.UserType CLONE_PROFILE

nhân bản hồ sơ người dùng

HIỆN HÀNH

public static final UserInfo.UserType CURRENT

người dùng tiền cảnh hiện tại của thiết bị

KHÁCH MỜI

public static final UserInfo.UserType GUEST

Tài khoản khách. Chỉ một cái có thể tồn tại tại một thời điểm, có thể là phù du và có nhiều hạn chế hơn.

CHỦ YẾU

public static final UserInfo.UserType MAIN

người dùng được gắn cờ là người dùng chính trên thiết bị; trên người dùng chính không phải hsum = người dùng hệ thống = người dùng 0 trên người dùng chính hsum = người dùng đầu tiên.

MANAGED_PROFILE

public static final UserInfo.UserType MANAGED_PROFILE

người dùng hồ sơ được quản lý, ví dụ như hồ sơ công việc.

SƠ ĐẲNG

public static final UserInfo.UserType PRIMARY

người dùng được gắn cờ là chính trên thiết bị; thường xuyên nhất chính = người dùng hệ thống = người dùng 0

SƠ TRUNG

public static final UserInfo.UserType SECONDARY

người dùng thứ cấp, tức là không chính và không hệ thống.

HỆ THỐNG

public static final UserInfo.UserType SYSTEM

người dùng hệ thống = người dùng 0

Phương thức công khai

isCloneProfile

public boolean isCloneProfile ()

trả lại
boolean

là hiện tại

public boolean isCurrent ()

trả lại
boolean

là khách

public boolean isGuest ()

trả lại
boolean

là chính

public boolean isMain ()

trả lại
boolean

isManagedProfile

public boolean isManagedProfile ()

trả lại
boolean

isPrimary

public boolean isPrimary ()

trả lại
boolean

isProfile

public boolean isProfile ()

Trả về xem phiên bản này có thuộc loại cấu hình hay không.

trả lại
boolean

là trung học

public boolean isSecondary ()

trả lại
boolean

isSystem

public boolean isSystem ()

trả lại
boolean

giá trị của

public static UserInfo.UserType valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
UserInfo.UserType

giá trị

public static final UserType[] values ()

trả lại
UserType[]