با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

GceAvdInfo.GceStatus

public static final enum GceAvdInfo.GceStatus
extends Enum< GceAvdInfo.GceStatus >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.GceStatus >
com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.GceStatus


خلاصه

مقادیر Enum

GceAvdInfo.GceStatus BOOT_FAIL

GceAvdInfo.GceStatus DEVICE_OFFLINE

GceAvdInfo.GceStatus FAIL

GceAvdInfo.GceStatus SUCCESS

روشهای عمومی

static GceAvdInfo.GceStatus valueOf (String name)
static final GceStatus[] values ()

مقادیر Enum

BOOT_FAIL

public static final GceAvdInfo.GceStatus BOOT_FAIL

DEVICE_OFFLINE

public static final GceAvdInfo.GceStatus DEVICE_OFFLINE

شکست

public static final GceAvdInfo.GceStatus FAIL

موفقیت

public static final GceAvdInfo.GceStatus SUCCESS

روشهای عمومی

ارزش

public static GceAvdInfo.GceStatus valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
GceAvdInfo.GceStatus

ارزش های

public static final GceStatus[] values ()

برمی گردد
GceStatus[]