GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

public static final enum GceRemoteCmdFormatter.ScpMode
extends Enum< GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >

java.lang.object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >
com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode


بسته به ساختار args می توان از SCP برای فشار دادن یا کشیدن فایل استفاده کرد. اطمینان حاصل کنید که ما می توانیم از هر دو حمایت کنیم.

خلاصه

مقادیر Enum

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

روش های عمومی

static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)
static final ScpMode[] values ()

مقادیر Enum

کشیدن

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

فشار دادن

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

روش های عمومی

ارزش

public static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

ارزش های

public static final ScpMode[] values ()

برمی گرداند
ScpMode[]