با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TelephonyHelper.SimCardInformation

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


یک دارنده اطلاعات برای اطلاعات مربوط به سیم کارت.

خلاصه

زمینه های

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

سازندگان عمومی

SimCardInformation ()

روشهای عمومی

String toString ()

زمینه های

mCarrierPrivileges

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelephonySupport

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

سازندگان عمومی

اطلاعات SimCard

public SimCardInformation ()

روشهای عمومی

toString

public String toString ()

برمی گردد
String