با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

CollectorHelper

public class CollectorHelper
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.metric.CollectorHelper


برای انجام برخی از عملیات IMetricCollector مورد نیاز در چندین مکان کمک کنید.

خلاصه

سازندگان عمومی

CollectorHelper ()

روشهای عمومی

static cloneCollectors ( originalCollectors) cloneCollectors ( originalCollectors)

کمک می کند تا IMetricCollector s شبیه IMetricCollector تا هر IRemoteTest نمونه متفاوتی را بدست آورد و از مشکلات داخلی و چند مرحله ای جلوگیری کند.

سازندگان عمومی

CollectorHelper

public CollectorHelper ()

روشهای عمومی

کلون جمع کننده ها

public static  cloneCollectors ( originalCollectors)

کمک می کند تا IMetricCollector s شبیه IMetricCollector تا هر IRemoteTest نمونه متفاوتی را بدست آورد و از مسائل داخلی و چند مرحله ای جلوگیری کند.

مولفه های
originalCollectors : لیست کلکسیونرهای اصلی که باید شبیه سازی شوند.

برمی گردد
لیست IMetricCollector شبیه سازی شده.