Giả LậpBộ NhớCpuCapturer

public class EmulatorMemoryCpuCapturer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.EmulatorMemoryCpuCapturer


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

EmulatorMemoryCpuCapturer ( ITestDevice device)

Phương thức công khai

float getCpuUsage ()
long getPssMemory ()

phương pháp được bảo vệ

IRunUtil getRunUtil ()

nhà thầu công cộng

Giả LậpBộ NhớCpuCapturer

public EmulatorMemoryCpuCapturer (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Phương thức công khai

getCpuUsage

public float getCpuUsage ()

trả lại
float

getPssMemory

public long getPssMemory ()

trả lại
long

phương pháp được bảo vệ

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

trả lại
IRunUtil