صفحه نمایشگر OnFailureCollector

public class ScreenshotOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScreenshotOnFailureCollector


گردآورنده ای که در صورت عدم موفقیت یک مورد آزمایشی ، عکس صفحه را ضبط و ثبت می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

ScreenshotOnFailureCollector ()

روشهای عمومی

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

در صورت عدم موفقیت در یک مورد آزمایشی ، تماس مجدد برقرار کنید.

سازندگان عمومی

صفحه نمایشگر OnFailureCollector

public ScreenshotOnFailureCollector ()

روشهای عمومی

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

در صورت عدم موفقیت در یک مورد آزمایشی ، تماس مجدد برقرار کنید.

مولفه های
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData که داده های مورد آزمایشی را در خود نگه می دارد.

test TestDescription : TestDescription مورد در حال انجام است.