BatteryRechargeDeviceRecovery

public class BatteryRechargeDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryRechargeDeviceRecovery


اجازه دهید وقتی سطح باتری دستگاه زیر یک آستانه مشخص قرار گرفت ، یک فرمان را فعال کنید.

خلاصه

سازندگان عمومی

BatteryRechargeDeviceRecovery ()

روشهای عمومی

boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

با انجام بررسی های اضافی ، فرصت اضافی برای رد شدن از بهبودی در یک دستگاه خاص وجود دارد.

سازندگان عمومی

BatteryRechargeDeviceRecovery

public BatteryRechargeDeviceRecovery ()

روشهای عمومی

باید پرش کند

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

با انجام بررسی های اضافی ، فرصت اضافی برای رد شدن از بهبودی در یک دستگاه خاص وجود دارد.

مولفه های
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice برای بازیابی در نظر گرفته شده است.

برمی گردد
boolean درست است اگر باید از بهبودی صرف نظر کرد.