BatteryUnavailableDeviceRecovery

public class BatteryUnavailableDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryUnavailableDeviceRecovery


جستجوگر بازیابی که اگر سطح باتری در دسترس نباشد ، پیکربندی ایجاد می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

روشهای عمومی

boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

با انجام بررسی های اضافی ، فرصت اضافی برای رد شدن از بهبودی در یک دستگاه خاص وجود دارد.

سازندگان عمومی

BatteryUnavailableDeviceRecovery

public BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

روشهای عمومی

باید پرش کند

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

با انجام بررسی های اضافی ، فرصت اضافی برای رد شدن از بهبودی در یک دستگاه خاص وجود دارد.

مولفه های
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice برای بازیابی در نظر گرفته شده است.

برمی گردد
boolean درست است اگر باید از بهبودی صرف نظر کرد.