UsbResetRunConfigRecovery

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


اجازه دهید یک فرمان برای تنظیم مجدد USB دستگاه ایجاد شود

خلاصه

سازندگان عمومی

UsbResetRunConfigRecovery ()

روشهای عمومی

boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

با انجام بررسی های اضافی ، فرصت اضافی برای رد شدن از بهبودی در یک دستگاه خاص وجود دارد.

سازندگان عمومی

UsbResetRunConfigRecovery

public UsbResetRunConfigRecovery ()

روشهای عمومی

باید پرش کند

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

با انجام بررسی های اضافی ، فرصت اضافی برای رد شدن از بهبودی در یک دستگاه خاص وجود دارد.

مولفه های
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice برای بهبود در نظر گرفته شده است.

برمی گردد
boolean درست است اگر باید از بهبودی صرف نظر کرد.