با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IRescheduler

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


رابط کاربری برای تنظیم مجدد پیکربندی برای اجرای آینده.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract boolean rescheduleCommand ()

دستور را برای اجرای آینده دوباره تنظیم کنید.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

برای اجرای آینده یک پیکربندی را برنامه ریزی می کند.

روشهای عمومی

برنامه ریزی مجدد

public abstract boolean rescheduleCommand ()

دستور را برای اجرای آینده دوباره تنظیم کنید.

این دستور باید به ICommandOptions#getLoopTime() احترام بگذارد و دستور را با تأخیر مناسب تنظیم کند.

برمی گردد
boolean true اگر دستور با موفقیت دوباره برنامه ریزی شد. در غیر این صورت false

برنامهConfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

برای اجرای آینده یک پیکربندی را برنامه ریزی می کند.

مولفه های
config IConfiguration : IConfiguration برای اجرا

برمی گردد
boolean true اگر پیکربندی موفقیت موکول شد. در غیر این صورت false