با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ITestInvocation.ExitInformation

public static class ITestInvocation.ExitInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.ITestInvocation.ExitInformation


برخی از اطلاعات خروجی را برای احضار نشان می دهد.

خلاصه

زمینه های

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

public Throwable mStack

سازندگان عمومی

ExitInformation ()

زمینه های

mExitCode

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

mStack

public Throwable mStack

سازندگان عمومی

اطلاعات خروج

public ExitInformation ()