با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TestInvocation. مرحله

public static final enum TestInvocation.Stage
extends Enum< TestInvocation.Stage >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Sage


خلاصه

مقادیر Enum

TestInvocation.Stage ERROR

TestInvocation.Stage SETUP

TestInvocation.Stage TEARDOWN

TestInvocation.Stage TEST

روشهای عمومی

String getName ()
static TestInvocation.Stage valueOf (String name)
static final Stage[] values ()

مقادیر Enum

خطا

public static final TestInvocation.Stage ERROR

برپایی

public static final TestInvocation.Stage SETUP

TEARDOWN

public static final TestInvocation.Stage TEARDOWN

تست

public static final TestInvocation.Stage TEST

روشهای عمومی

دریافت نام

public String getName ()

برمی گردد
String

ارزش

public static TestInvocation.Stage valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
TestInvocation.Stage

ارزش های

public static final Stage[] values ()

برمی گردد
Stage[]