ShardBuildCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


کلاس Helper که شبیه سازی اطلاعات ساخت را از خط فرمان کنترل می کند. Shard بجای بارگیری هر چیزی ، با استفاده از ExistingBuildProvider مستقیماً اطلاعات ساخت را دریافت می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

ShardBuildCloner ()

روشهای عمومی

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

برای تنظیم ارائه دهنده ساخت پیکربندی Sharded به ExistingBuildProvider .

سازندگان عمومی

ShardBuildCloner

public ShardBuildCloner ()

روشهای عمومی

cloneBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

برای تنظیم ارائه دهنده ساخت پیکربندی Sharded به ExistingBuildProvider .

مولفه های
fromConfig پیکربندی IConfiguration : پیکربندی اصلی

toConfig پیکربندی IConfiguration : پیکربندی شبیه سازی شده از خط فرمان دوباره ایجاد می شود.

testInfo TestInformation : TestInformation پدر یا مادر