CecControllerTokenProvider

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.CecControllerTokenProvider


ارائه دهنده توکن برای توکن های مرتبط با کنترل الکترونیک مصرف کننده (CEC).

خلاصه

سازندگان عمومی

CecControllerTokenProvider ()

روش های عمومی

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

پرس و جو کنید و برگردانید که آیا دستگاه توکن خاصی دارد یا خیر.

سازندگان عمومی

CecControllerTokenProvider

public CecControllerTokenProvider ()

روش های عمومی

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

پرس و جو کنید و برگردانید که آیا دستگاه توکن خاصی دارد یا خیر.

مولفه های
device ITestDevice : دستگاهی که برای توکن هایش پرس و جو شد.

token TokenProperty : رمزی که باید بررسی شود

برمی گرداند
boolean اگر دستگاه دارای نشانه باشد صحیح است، در غیر این صورت نادرست است.