ITokenProvider

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


رابطی که یک شی را توصیف می کند که می تواند نشانه های یک دستگاه خاص را ارائه دهد. هر پیاده سازی می تواند یک یا چند نشانه را بررسی کند.

توکن یک ویژگی خاص است که در دستگاه خاص وجود دارد.

توکن‌ها در حین اشتراک‌گذاری استفاده می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که آزمایش‌هایی که توکن‌های خاص درخواست می‌کنند در برابر دستگاه ارائه‌دهنده توکن اجرا می‌شوند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

پرس و جو کنید و برگردانید که آیا دستگاه توکن خاصی دارد یا خیر.

روش های عمومی

hasToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

پرس و جو کنید و برگردانید که آیا دستگاه توکن خاصی دارد یا خیر.

مولفه های
device ITestDevice : دستگاهی که برای توکن هایش پرس و جو شد.

token TokenProperty : رمزی که باید بررسی شود

برمی گرداند
boolean اگر دستگاه دارای نشانه باشد صحیح است، در غیر این صورت نادرست است.