Trình ghi tập tin đơn giản

public class SimpleFileLogger
extends BaseStreamLogger <FileOutputStream>

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger <FileOutputStream>
com.android.tradefed.log.SimpleFileLogger


Một ILeveledLogOutput hướng các thông điệp tường trình đến thiết bị xuất chuẩn và đến một tệp nhật ký.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SimpleFileLogger ()

Phương thức công khai

SimpleFileLogger clone ()

InputStreamSource getLog ()
void init ()

nhà thầu công cộng

Trình ghi tập tin đơn giản

public SimpleFileLogger ()

Phương thức công khai

dòng vô tính

public SimpleFileLogger clone ()

trả lại
SimpleFileLogger

getLog

public InputStreamSource getLog ()

trả lại
InputStreamSource

trong đó

public void init ()