ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


این کلاس LogSaver توسط ATest برای ذخیره log ها در یک مسیر خاص استفاده می شود.

خلاصه

سازندگان عمومی

ATestFileSystemLogSaver ()

روشهای محافظت شده

File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

روشی در معرض که به زیر کلاس اجازه می دهد منطق مسیر تولید را شخصی سازی کند.

سازندگان عمومی

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

روشهای محافظت شده

generateLogReportDir

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

روشی در معرض که به زیر کلاس اجازه می دهد منطق مسیر تولید را شخصی سازی کند.

مولفه های
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo

reportDir File : ERROR(/File) برای فهرست گزارش.

برمی گردد
File دایرکتوری ایجاد شده در مسیر آن گزینه atest-log-file-path را مشخص کنید.