IShardableListener

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


یک ITestInvocationListener که می توان آن را به اشتراک گذاشت. هنگامی که یک پیکربندی که شامل چنین شنونده ای است خرد می شود، هر قطعه یک کپی از این شنونده خواهد داشت.

خلاصه

روش های عمومی

abstract IShardableListener clone ()

خود را شبیه سازی کنید تا در خرده استفاده شود.

default boolean supportShardListener ()

آیا اجرای IShardableListener می‌خواهد این رفتار را فعال کند یا خیر.

روش های عمومی

شبیه

public abstract IShardableListener clone ()

خود را شبیه سازی کنید تا در خرده استفاده شود.

برمی گرداند
IShardableListener

پشتیبانی از ShardListener

public boolean supportShardListener ()

آیا اجرای IShardableListener می‌خواهد این رفتار را فعال کند یا خیر.

برمی گرداند
boolean