با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

MetricsXMLResultReporter

public class MetricsXMLResultReporter
extends CollectingTestListener

java.lang.object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.MetricsXMLResultReporter


MetricsXMLResultReporter معیارهای آزمایشی را می نویسد و معیارهای اجرا را در یک فایل XML در پوشه ای که توسط پارامتر metrics-folder در مرحله invocationEnded تست مشخص شده است، می نویسد. فایل XML در یک الگوریتم برای تشخیص رگرسیون لوله می شود.

همه kv paris در نقشه متریک اجرا شده به شکل زیر قالب بندی می شوند: و در زیر قرار می گیرد برچسب زدن

همه kv paris در نقشه متریک اجرا شده به شکل زیر قالب بندی می شوند: و در زیر قرار می گیرد برچسب، برچسبی که در زیر آن قرار دارد .

نمونه فرمت XML:

خلاصه

سازندگان عمومی

MetricsXMLResultReporter ()

روش های عمومی

OutputStream createOutputStream ()
String getTimeStamp ()

مهر زمانی فعلی را به عنوان یک String .

void invocationEnded (long elapsedTime)

گزارش می دهد که فراخوانی خاتمه یافته است، چه با موفقیت یا به دلیل برخی شرایط خطا.

سازندگان عمومی

MetricsXMLResultReporter

public MetricsXMLResultReporter ()

روش های عمومی

createOutputStream

public OutputStream createOutputStream ()

برمی گرداند
OutputStream

getTimeStamp

public String getTimeStamp ()

مهر زمانی فعلی را به عنوان یک String .

برمی گرداند
String

فراخوان پایان یافت

public void invocationEnded (long elapsedTime)

گزارش می دهد که فراخوانی خاتمه یافته است، چه با موفقیت یا به دلیل برخی شرایط خطا.

به طور خودکار توسط چارچوب TradeFederation فراخوانی می شود.

مولفه های
elapsedTime long : زمان سپری شده فراخوانی در ms

،

MetricsXMLResultReporter

public class MetricsXMLResultReporter
extends CollectingTestListener

java.lang.object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.MetricsXMLResultReporter


MetricsXMLResultReporter معیارهای آزمایشی را می نویسد و معیارهای اجرا را در یک فایل XML در پوشه ای که توسط پارامتر metrics-folder در مرحله invocationEnded تست مشخص شده است، می نویسد. فایل XML در یک الگوریتم برای تشخیص رگرسیون لوله می شود.

همه kv paris در نقشه متریک اجرا شده به شکل زیر قالب بندی می شوند: و در زیر قرار می گیرد برچسب زدن

همه kv paris در نقشه متریک اجرا شده به شکل زیر قالب بندی می شوند: و در زیر قرار می گیرد برچسب، برچسبی که در زیر آن قرار دارد .

نمونه فرمت XML:

خلاصه

سازندگان عمومی

MetricsXMLResultReporter ()

روش های عمومی

OutputStream createOutputStream ()
String getTimeStamp ()

مهر زمانی فعلی را به عنوان یک String .

void invocationEnded (long elapsedTime)

گزارش می دهد که فراخوانی خاتمه یافته است، چه با موفقیت یا به دلیل برخی شرایط خطا.

سازندگان عمومی

MetricsXMLResultReporter

public MetricsXMLResultReporter ()

روش های عمومی

createOutputStream

public OutputStream createOutputStream ()

برمی گرداند
OutputStream

getTimeStamp

public String getTimeStamp ()

مهر زمانی فعلی را به عنوان یک String .

برمی گرداند
String

فراخوان پایان یافت

public void invocationEnded (long elapsedTime)

گزارش می دهد که فراخوانی خاتمه یافته است، چه با موفقیت یا به دلیل برخی شرایط خطا.

به طور خودکار توسط چارچوب TradeFederation فراخوانی می شود.

مولفه های
elapsedTime long : زمان سپری شده فراخوانی در ms