Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestRunToTestInvocationForwarder

public class TestRunToTestInvocationForwarder
extends Object implements ITestRunListener

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.result.ddmlib.TestRunToTestInvocationForwarder


Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver. Interface that ensure the convertion of results from ddmlib interface to Tradefed Interface.

Ddmlib interface is linked to running instrumentation tests.

Summary

Fields

public static final String ERROR_MESSAGE_FORMAT

Public constructors

TestRunToTestInvocationForwarder( listeners)

Public methods

void testAssumptionFailure(TestIdentifier testId, String trace)
void testEnded(TestIdentifier testId, testMetrics)
void testFailed(TestIdentifier testId, String trace)
void testIgnored(TestIdentifier testId)
void testRunEnded(long elapsedTime, runMetrics)
void testRunFailed(String failure)
void testRunStarted(String runName, int testCount)
void testRunStopped(long elapsedTime)
void testStarted(TestIdentifier testId)

Fields

ERROR_MESSAGE_FORMAT

public static final String ERROR_MESSAGE_FORMAT

Public constructors

TestRunToTestInvocationForwarder

public TestRunToTestInvocationForwarder ( listeners)

Parameters
listeners

Public methods

testAssumptionFailure

public void testAssumptionFailure (TestIdentifier testId, 
        String trace)

Parameters
testId TestIdentifier

trace String

testEnded

public void testEnded (TestIdentifier testId, 
         testMetrics)

Parameters
testId TestIdentifier

testMetrics

testFailed

public void testFailed (TestIdentifier testId, 
        String trace)

Parameters
testId TestIdentifier

trace String

testIgnored

public void testIgnored (TestIdentifier testId)

Parameters
testId TestIdentifier

testRunEnded

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
         runMetrics)

Parameters
elapsedTime long

runMetrics

testRunFailed

public void testRunFailed (String failure)

Parameters
failure String

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

Parameters
runName String

testCount int

testRunStopped

public void testRunStopped (long elapsedTime)

Parameters
elapsedTime long

testStarted

public void testStarted (TestIdentifier testId)

Parameters
testId TestIdentifier