ErrorStorageUtil

public class ErrorStorageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.error.ErrorStorageUtil


Lớp trình trợ giúp để xử lý các lỗi cho phù hợp với bộ lưu trữ chung.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ErrorStorageUtil ()

Phương pháp công khai

static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

Ánh xạ các lỗi được trao đổi tới các lỗi lưu trữ phổ biến trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

Nhà thầu xây dựng công cộng

ErrorStorageUtil

public ErrorStorageUtil ()

Phương pháp công khai

bản đồTrạng thái

public static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

Ánh xạ các lỗi được trao đổi tới các lỗi lưu trữ phổ biến trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Chúng ánh xạ 1:1 nhưng có tên hơi khác nhau nên chúng tôi căn chỉnh lại chúng ở đây.

Thông số
status TestRecordProto.FailureStatus

Trả lại
String